ДИПЛОМ

Облік та аудит дебіторської та кредиторської заборгованності


ВУЗ - КНЕУ
Объем работы - страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

ЗМІСТ

Вступ 3
Розділ 1. Методологічні аспекти дебіторської і кредиторської заборгованості 7
1.1. Економічна сутність дебіторської та кредиторської заборгованості 7
1.2. Огляд нормативно-законодавчої бази та спеціальної літератури (книги) 11
1.3. Техніко-економічна характеристика підприємства 26
Облік грошових коштів та розрахунків 30
Розділ 2. Облік дебіторської і кредиторської заборгованості 35
2.1. Фінансовий облік дебіторської та кредиторської заборгованості, відображений у фінансовій звітності 35
2.2. Управління обліком дебіторської та кредиторської заборгованості, внутрішня звітність 40
2.3. Податковий облік дебіторської і кредиторської заборгованості 46
2.4. Облік дебіторської і кредиторської заборгованості в умовах інформаційних систем 54
Розділ 3. Аналіз заборгованості підприємства (на прикладі „НГБ-Промцивілбуд”) 58
3.1. Інформаційне забезпечення аналізу дебіторської і кредиторської заборгованості 58
3.2. Аналіз структури дебіторської і кредиторської заборгованості 68
3.3. Факторний аналіз розрахунків з дебіторської і кредиторської заборгованості 72
Розділ 4. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості 77
4.1. Аудит як форма контролю 77
4.2. Аудит дебіторської і кредиторської заборгованості підприємства (аудиторський висновок) 81
Висновок 97
Список використаних джерел 99

Список використаних джерел

1. Конституція України від 28.06.1996 р.
2. Закон України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні” від 16.07.1999 р.
3. Закон України “Про аудиторську діяльність” від 22.04.1993 р.
4. Наказ Міністерства фінансів України “Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 10 “Дебіторська заборгованість” від 08.10.1993 р.
5. Аудит України: Становлення. Розвиток. Звершення.— К.: ТОВ "Болгов медіа центр", 2005. — 160 с.
6. Бабіч В. В., Сагова С. В. Фінансовий облік (облік активів): Навч. посібник / Київський національний економічний ун-т. — К. : КНЕУ, 2006. — 282с.
7. Базась М. Ф. Методика та організація фінансового контролю: Підручник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2004. — 440с.
8. Базась М.Ф. Основи бухгалтерського фінансового та внутрішньогосподарського (управлінського) обліку МАУП 2006 - 182 ст.
9. Базась М. Ф. Теоретико-методологічні засади внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та контролінгу: навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2007. — 240с.
10. Базась М.Ф. Методика та організація фінансового контролю. Підручник для ВНЗ (затв. МОН України) 2004 - 440 ст.
11. Баєвська Л. Л. Бухгалтерський облік в сільськогосподарських підприємствах, інтегрованих з підприємствами інших галузей: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. — К., 2006. — 20с.
12. Баканов М. И. Теория экономического анализа: Учебн. для студ. экономич. спец. -4-е изд., доп. и перераб.. -М.: Финансы и статистика, 2002
13. Білик М.Д. Організація і методика аудиту сільськогосподарських підприємств: Підручник. –К.:КНЕУ, 2004. –628 с.
14. Бедь В. В., Когут Ю. М. Фінанси: Навч.-метод. посібник для самост. вивчення дисципліни / Міжрегіональна академія управління персоналом — К. : МАУП, 2004. — 168с
15. Бодюк А. В. Методологічні та нормативно-правові аспекти аудиту підприємницької діяльності — К.: Кондор, 2005. — 360 с.
16. Бондар Н. М., Воротін В. Є., Гаєвський О. А. Економіка підприємства: Навч. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом / А.В. Калина (ред.). — К. : МАУП, 2006.
17. Бундюк А. М. Бухгалтерський і податковий облік на підприємствах України. — О., 2004. — 199 с.
18. Бурова Т. А., Корнієнко О. С. Бухгалтерський облік та аудит для менеджерів: навч. посібник / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова. Інститут післядипломної освіти. — Миколаїв : НУК, 2007. — 128с. — Бібліогр.:
19. Бутинець Ф.Ф. Проблеми науки бухгалтерського обліку: реалії: Монографія. – Житомир: ПП “Рута”, 2005. – 324 с.
20. Бухгалтерський облік і аудит: Навч.-метод. посіб. / Ніжинський держ. ун-т ім. Миколи Гоголя / Тетяна Михайлівна Пахомова (уклад.). — Ніжин : НДУ, 2006. — 162с.
21. Бухгалтерський облік у малому бізнесі: Метод. вказівки та завдання для контр. робіт студ. ф-ту заоч. освіти спец. 6.050106 "Облік і аудит" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / В.І. Бачинський (уклад.). — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 67с
22. Гасенко Л. В., Грановський С. С. Управлінський облік: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл., які навч. за освітньо-проф. програмою бакалавра зі спец. "Облік і аудит" / Дніпродзержинський держ. технічний ун-т. — Дніпродзержинськ, 2007. — 215c.
23. Гаценко О. П., Стрибуль О. В. Бухгалтерський облік. — К.: Ун-т "Україна", 2005. — 198 с.
24. Гаценко О. П., Стрибуль О. В., Безуглова Т. Г., Усик Н. С. Облік у бюджетних організаціях: Навч. посібник для дистанційного навчання / Відкритий міжнародний ун-т розвитку людини "Україна" / Г.І. Купалова (наук.ред.). — К. : Університет "Україна", 2006. — 248с
25. Гладій І. О. Облік фінансових результатів в інформаційній системі управління (на матеріалах підприємств ресторанного господарства): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Харківський держ. ун-т харчування та торгівлі. — Х., 2006. — 18с.
26. Грабова Н. М., Кривоносов Ю. Г. Облік основних господарських операцій в бухгалтерських проводках: Навч. посібник. — 3. вид., доп. — К. : А.С.К., 2006. — 416с.
27. Грідчіна М. В., Захожай В. Б., Осіпчук Л. Л., Субботовіч Ю., Темчишина К. Фінанси (теоретичні основи): Підручник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / Грідчіна М.В. (ред.), Захожай В.Б. (ред.). — 2. вид., випр. і доп. — К. : МАУП, 2004. — 312с.
28. Гриліцька А. В. Облік, аудит та аналіз грошових коштів: управлінський аспект (на прикладі підприємств споживчої кооперації): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20с.
29. Давидов Г. М. Аудит: теорія і практика. — Кіровоград: ТОВ "Імекс-ЛТД", 2006. — 323 с.
30. Даньків Й. Я., Лучко М. Р., Остап'юк М. Я. Бухгалтерський облік у галузях економіки: навч. посібник. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К. : Знання, 2007. — 243c.
31. Домбровська Н. Р. Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна): Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — с.203
32. Дмитренко А. В. Облік і аналіз витрат у будівництві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 18с
33. Задорожний Зеновій-Михайло В. Внутрішньогосподарський облік в будівництві: методологія та організація: автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.00.09 / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т., 2007. — 40с.
34. Захожай В. Б., Базась М. Ф., Матюха М. М., Базась В. М. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Підручник / Міжрегіональна академія управління персоналом / Валерій Борисович Захожай (ред.), Володимир Миколайович Базась (ред.). — К. : МАУП, 2005. — 968с.
35. Зелінська Н. С. Облік: Навч. посібник / Національна академія держ. податкової служби України. — Ірпінь, 2006. — 106с
36. Івата В. В., Ткаченко С. А., Шевчук С. В. Фінансовий облік. Практикум: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Національний ун-т кораблебудування ім. адмірала Макарова / В.Д. Пантелєєв (ред.). — Миколаїв : НУК, 2006. — 100с
37. Івахненков С. В. Інформаційні технології в організації бухгалтерського обліку та аудиту.— К.: Знання, 2006. — 350 с.
38. Економічний аналіз : Підручник/ Ред. М. Г. Чумаченко; М-во освіти і науки України, Київський нац. економічний ун-т. -Вид. 2-е, пер. і доп.. -К.: КНЕУ, 2003
39. Канцедал Н. А. Облік розрахунків з підприємницької діяльності сільськогосподарських формувань: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Національний аграрний ун- т. — К., 2006. — 20 с.
40. Коваленко А. Г.. Облік і аналіз фінансових інвестицій (на прикладі промислових підприємств України): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 18с.
41. Колос Н. М. Бухгалтерський облік у реалізації прав власників в сільському господарстві: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Національний аграрний ун-т. — К., 2007. — 20с.
42. Костецький Я. І. Облік та аналіз діяльності фермерських господарств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — 20с.
43. Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г., Лук'яненко Л. І., Небильцова О. В. Облік міжнародних операцій: Підручник / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана / Кузьмінський Ю.А. (заг.ред.). — К. : КНЕУ, 2006. — 332с.
44. Лаговська О.А. Бухгалтерський облік розподілу доходів в умовах соціально-орієнтованої економіки: організація та методика: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2007. — 21с.
45. Лень В. С. Управлінський облік: Навч. посібник. — 2.вид., випр. — К. : Знання-Прес, 2006. — 317с.
46. Ловінська Л. Г., Стефанюк І. Б. Організація бухгалтерського обліку та фінансового контролю в сучасних умовах господарювання в Україні. — К.: НДФІ, 2006. — 240 с.
47. Мазіна О. І. Облік та аналіз фінансового результату в управлінні суб'єктами малого підприємництва: автореф. дис... канд. екон. наук: 08.00.09 / Державна академія статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2007. — 21с
48. Малюга Н.М. Бухгалтерський облік в Україні: теорія й методологія, перспективи розвитку: Монографія. – Житомир: ЖДТУ, 2005. – 548 с.
49. Міклуха О. Л. Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний торгівельно-економічний ун-т. — К., 2006. — 22с.
50. Мілай А. О. Кредитно-розрахункові операції: Навч. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2004. — 204с. — Бібліогр.: с. 197-200
51. Облік у зарубіжних країнах: Ситуаційні завдання та метод. вказівки для семінар., практ. занять і самост. роботи для студ. спец. 6.050106 "Облік і аудит" / Укоопспілка; Львівська комерційна академія / Р.М. Воронко (уклад.) — Л. : Видавництво Львівської комерційної академії, 2006. — 56с.
52. Облік витрат в системі управління операційною діяльністю підприємства: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Г.С. Кошевецька; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с.
53. Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю: матеріали IV-ї Міжнар. науково-практ. конф., 11-13 квітня 2007 р., м. Черкаси / Черкаська обласна держ. адміністрація ; Черкаський держ. технологічний ун-т ; Київський національний економічний ун-т ; Київський національний ун-т технологій і дизайну ; Національний аграрний ун-т / В.М. Яценко (відп.ред.) — Черкаси : ЧДТУ, 2007. — 463с.
54. Облік та аудит надзвичайних доходів і витрат підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.Л. Міклуха; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 22 с.
55. Осмятченко В. О. Облік і контроль витрат та обсягів будівельно-монтажних робіт (на матеріалах закритого акціонерного товариства "Криворіжаглобуд"): Дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — с.248
56. Нападовська Л. В., Алексєєва А. В., Бакурова О. А., Веренич О. Г., Морозова Н. І. Облік на підприємствах торгівлі та ресторанного господарства: Навч. посіб. / Київський національний торговельно-економічний ун-т / Любов Василівна Нападовська (заг.ред.). — К. : КНТЕУ, 2006. — 378с.
57. Ніколенко Л. А. Облік і аналіз витрат по наданню послуг зв'язку (на прикладі підприємств Укртелекому): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана. — К., 2006. — 21с.
58. Партин Г. О., Загородній А. Г. Управлінський облік: навч. посібник. — 2-ге вид., випр. і доп. — К. : Знання, 2007. — 303с.
59. Пахомов В. І., Стрільчук Л. В. Гроші та кредит: Навч.-метод. посібник / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2004. — 55с.
60. Понікаров В. Д., Сєрікова Т. М. Аудит. — Х.: ВД "Інжек", 2006. — 224 с.
61. Правдюк Н. Л. Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" УААН. — К., 2006. — 30с.
62. Радецька Л.П., Овод Л. В. Управлінський облік: навчальний посібник. — К. : Академія, 2007. — 352с
63. Реслер М. В. Облік витрат та доходів операційної діяльності меблевих підприємств: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський держ. економічний ун-т. — Т., 2006. — 20с.
64. Саченко С. І. Облік і внутрішньогосподарський контроль виробничих витрат на хлібопекарних підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Тернопільський національний економічний ун-т. — Т., 2006. — 20с.
65. Сєрікова Т. М., Понікаров В. Д. Бухгалтерський облік. — Х.: ВД "Інжек", 2006. — 392 с.
66. Система управлінського обліку на сільськогосподарських підприємствах: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Д.В. Людвенко; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 21 с.
67. Сопко В. В. Бухгалтерський облік капіталу підприємства (власності, пасивів): монографія / Київський національний економічний ун-т ім. Вадима Гетьмана; Університет економіки і права "КРОК". — К. : Центр навчальної літератури, 2006. — 312с.
68. Сопко В.В., Верхоглядова Н.І., Шило В.П., Ільіна С.Б., Брадул О.М. Організація і методика проведення аудиту: Навчально-практичний посібник. – К.: ВД „Професіонал”, 2004. – 624 с.
69. Сопко В. В, Ценклер Н. І., Бадида М. П. Бухгалтерський облік на підприємствах з особливостями швейної галузі: практ. посібник / Володимир Васильович Сопко (ред.) — Ужгород, 2007. — 440с.
70. Управлінський облік витрат виробництва (на прикладі підприємств із заготівлі та переробки зерна): Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.Р. Домбровська; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с.
71. Чебанова Н. В, Єфіменко Т. І. Фінансовий облік: Підручник. — К. : Вид. центр "Академія", 2007. — 704с
72. Череп А. В. Управління витратами суб'єктів господарювання / Запорізький національний технічний ун-т. — Х. : ВД "Інжек", 2006. — (Наукове видання). — Бібліогр.: с. 351-362.
73. Федоренко В. Г., Денисенко М. П., Руженський М. М, Маршавін Ю. М., Гаврилова Т. В. Підприємництво: Навч. посібник для студ. вищих навч. закл. / Міжрегіональна академія управління персоналом / В.Г. Федоренко (ред.). — К. : МАУП, 2005. — 280с.
74. Швець В. Г. Теорія бухгалтерського обліку. — К.: Знання, 2006. — 525 с.
75. Шумляєв Б. О., Татаренко І. В., Рябий Є. І. Бухгалтерський облік: Підруч. для студ. екон. спец. / Дніпропетровська філія Відкритого міжнародного ун-ту розвитку людини "Україна" / Борис Олександрович Шумляєв (заг.ред.). — Д., 2006. — 342с.