КУРСОВАЯ

Переклад абревіатур з англійської на українську мову в газетно-публіцистичному стилі


ВУЗ - КУЕІТУ
Объем работы - 30 страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

1. Вступ 3
2. Розділ 1.Особливості вживання абревіатур та скорочень в газетно-публіцистичному стилі.
5
3. 1.1. Особливості англомовного газетно-публіцистичного стилю. 5
4. 1.2. Місце абревіатур та скорочень в газетно-публіцистичному стилі.
8
5. Розділ. 2. Типи абревіатур та скорочень. 10
6. 2.1. Способи творення абревіатур та скорочень. 10
7. Розділ 3. Способи перекладу скорочень та абревіатур: порівняльний аналіз.
14
8. Висновки. 25
9. Список використаної літератури. 28


Список використаної літератури

1. Алєксєєва І.С. Професійний тренінг перекладача. – вид. «Союз», 2001
2. Арнольд І. В. Лексикология современного английского языка - Москва 1993
3. Бархударов Л.С. Язык и перевод. – М.: «Международные отношения», 1975.
4. Бойченко Л. М. Структурно-семантичні типи абревіатур і діапазон їх дериваційної активності в сучасній українській мові // Мовознавство. – 1982. – № 5.
5. Брандес М. П., Провоторов В. І. Перекладацький аналіз тексту. – М. : НВІ- Тезаурус, 2001. – 244с.
6. Верба Л. Г. Порівняльна лексикологія англійської та української мов - вид. «Нова книга» 2003
7. Верещагін Є.М. Костомаров В.Г. Лінгвокраїнознавство у викладанні російської мови як іноземної – Москва : МГУ 1981
8. Виноградов В. С. Общие лексические вопроси - Москва 2004
9. Гаспаров Б.М. Лингвистика языкового существования. Язык. Память - «Образование» Москва 1996
10. Добринін М. Публицистика: история возникновения – Москва 1999 р.
11. Земская Е. А. Словообразование как деятельность - Москва 1992
12. Карабан В. Теорія і практика перекладу з української мови на англійську мову - Вінниця 2003
13. Комісаров В.Н. Лінгвістика перекладу – М.: Міжнародні відносини – 1990
14. Комісаров В. Н. Общая теория перевода - Москва 1999
15. Комісаров В.Н. Теория перевода (лингвистические аспекты) – Москва 1990
16. Комісаров В. Н., Рецкер Я. І., Тархов В. І. Посібник по перекладу з англійської мови на російську . – М. : Вища школа, 1965.
17. Латишев Л.К. Переклад: проблеми теорії, практики та методики викладання.– М.: Просвещение – 1988.
18. Левицька Т.Р., Фітерман А.М. Проблемы перевода. – М.: «Международные отношения», 1976.
19. Мацько О. М. Абревіатури як згорнені мовні формули в дипломатичних текстах - Мовознавство. – 2000. – № 1.
20. Мирам Г. Переводные картинки - Київ 2001
21. Мін’яр-Бєлоручєв Р.К. Теорія та методи перекладу – М.: Московський ліцей, 1996.
22. Мостовий М. І. Лексикологія англійської мови - Харків 1993
23. Паршин А. Теорія і практика перекладу.- М.: Російська мова, 2000.
24. Піввуєва Ю.В., Двойкіна Є.В. Пособие по теории перевода М. «Филоматис» 2004 р.
25. Раєвська Н. М. English lexicology - Київ 1991
26. Рецкер Я.И. Теория перевода и переводческая практика. – М., 1974
27. Россельс Вл. Перевод и национальное своеобразие подлинника. – М.: «Советский списатель», 1955.
28. Сердюк М. Г. Абревіатури і співвідносні з ними слова та словосполучення - Українське мовознавство. – К.: Вища шк., 1981.
29. Сухенко К. М. Лексичні проблеми перекладу – Київ. 1992
30. Тронь К. Л. Із спостережень над структурними типами абревіатур української мови 20–30-х років - Питання словотвору східнослов’янських мов –К.: Наук. думка, 1969.
31. Улуханов И.С. Единицы словообразовательной системы русского языка и их лексическая реализация - Москва 1996
32. Федоров А. В. Основы общей теории перевода - Москва 2002 р.
33. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика – Москва Воениздат, 1983
34. Korunets I. V. Theory and Practice of Translation – Vinnytsia 2001

Довідкові джерела

31. Сучасна українська літературна мова. / За ред. І. К. Білодіда. – Кн. 5. Лексика і фразеологія. – К.: Наук. думка, 1973.
32. Волкова Н. О. Ніканорова І. А. Англо-русский словарь сокращений около 10 000 единиц – М. «Русский язык» 2000
33. Жданова І. Ф. Англо-русский словарь покращений экономических терминов – М. «Русский язык» 2004
34. Левчук А. Англо-русский словарь покращений – «Белорусь» 2001
35. www.sokr.ru – російський сайт скорочень та абревіатур
36. www.acronymfinder.com – пошуковий сайт абревіатур та скорочень
37. www.NYTimes.com – сайт газети Нью Йорк Таймз
38. www.feb-web.ru – сайт публіцистики

Повний об'єм роботи разом з додатками 37 стор.