ДИПЛОМ

ГОЛОВНІ НАПРЯМКИ УДОСКОНАЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА


ВУЗ - Европейский Университет
Объем работы - страниц формата A4
Год защиты - 2017

Оформите предварительный заказ, чтобы узнать стоимость работы.


СОДЕРЖАНИЕ:

ЗМІСТ

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО- ТЕХНІЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИРОБНИЦТВА 6
1.1. Організація постачання матеріальних ресурсів на підприємство і його виробничі підрозділи 6
1.2. Структура і функції служби матеріально-технічного забезпечення підприємства 21
1.3. Організація складського господарства підприємства 25
РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЙОГО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 33
2.1. Характеристика діяльності ВАТ „Хлебокомбінат № 3” 33
2.2. Оцінка та аналіз результатів фінансово-господарської діяльності підприємства 44
2.3. Система матеріально-технічного постачання та сировинна база підприємства ВАТ "Хлебокомбінат № 3” 64
2.4. Нормування витрат та запасів матеріалів 76
РОЗДІЛ 3. НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ПЛАНУВАННЯ І ОРГАНІЗАЦІЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ „ХЛЕБОКОМБІНАТ № 3” 85
3.1. Ефективне планування матеріально-технічного забезпечення виробництва 85
3.2. Удосконалення системи матеріально-технічного забезпеченняВАТ "Хлебокомбінат № 3” 91
ВИСНОВКИ 99
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 106
ДОДАТКИ 112

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
1.Закон України „Про підприємства в Україні” // Нове законодавство України. Випуск 3. – К., 1992.
2.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 2 „Баланс”, затверджене Міністерством фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
3.Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 3 „Звіт про фінансові результати”, затверджене Міністерством фінансів України від 31.03.1999 р. № 87.
4.Белінський П.І. Менеджмент виробництва та операцій. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 624 с.
5.Бєсєдін М.О., Нагаєв В.М. Основи менеджменту: оцінно-ситуаційний підхід. - К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 496 с.
6.Бланк И.А. Основы финансового менеджмента. - Т.2. – К.: Эльга, Ника–Центр, 2003. – 512 с.
7.Бланк И.А. Финансовый менеджмент: Учебный курс. – 2-е изд., перераб. и доп. – К.: Эльга, Ника-Центр, 2004. – 656 с.
8.Бревнов А.А. Основы экономической теории. – Харьків: Одиссей, 2006. – 512 с.
9.Бухгалтерський фінансовий облік. Підручник / За ред. проф. Ф.Ф. Бутинця. – Житомир: ЖІТІ, 2001. – 672 с.
10.Василенко В.А., Мельник И.Е. Операционное и ситуационное управление в системе менеджмента. – М.: МГИУ, 2002. – 530 с.
11.Василенко В.О., Ткаченко Т.І. Виробничий (операційний) менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 532 с.
12.Веснин В.Р. Основы менеджмента. – М.: ЮРИСТЪ, 2003. – 645 с.
13.Володькіна М.В. Економіка промислового підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 196 с.
14.Герчикова И.Н. Менеджмент. – М.: ЮНИТИ, 2004. – 501 с.
15.Гончаров В.И. Менеджмент. – Минск: Мисанта, 2003. – 624 с.
16.Гончаров В.И. Основы менеджмента.- Минск: ООО «Современная школа», 2006. – 281 с.
17.Грачев А.В. Анализ и управление финансовой устойчивостью предприятия. – М.: Финпресс, 2002. – 278 с.
18.Гребельный В.И. Финансы предприятий. – К.: Изд-во Европ. ун-та, 2004. – 232 с.
19.Данилюк М.О., Савич В.І. Фінансовий менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 204 с.
20.Егупов Ю.А. Організація виробництва на промисловому підприємстві. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.
21.Економіка підприємства: Підручник / За заг. ред. Й.М.Петровича. – Львів: Новий Світ-2000, 2004. – 680 с.
22.Зайцев Н. Экономика промышленного предприятия. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 358 с.
23.Золотогоров В.Г. Организация и планирование производства. – Минск: ФУ Аинформ, 2001. – 528 с.
24.Зятковський І.В. Фінанси підприємств: Навч. посібник. – 2-е и вид. перероб. та доп. – К.: Кондор, 2003. – 364 с.
25.Кислиця О.Я., Мягких І.М. Економічний аналіз. – К.: Вид-во Европ. ун-ту, 2003. - 171 с.
26.Кіндрацька Г.І. Стратегічний менеджмент. – К.: Знання, 2006. – 366 с.
27.Кононенко О. Аналіз фінансової звітності. – 3-тє вид., перероб. і доп. – Харків: Фактор, 2005. – 156 с.
28.Коробков М.Я. Фінансово – економічний аналіз діяльності підприємств. – К.: Знання, 2000. – 378 с.
29.Кузьмін О.Є., Мельник О.Г. Основи менеджменту. – К.: Академ-видав, 2003. – 416 с.
30.Курочкин А.С. Организация производства. – К.: МАУП, 2001. – 216 с.
31.Курс экономики. Под ред. Райзберга Б.А. – М.:ИНФРА-М, 2004. – 720 с.
32.Мартыненко Н.М. Основы менеджмента. Учебник. – К.: Каравела, 2003. – 504 с.
33.Матюшенко І.Ю. Основи фінансового менеджменту: Навчальний посібник. – К.: Центр навчальний літератури, 2003. – 220 с.
34.Менеджмент організацій: Підручник / За заг. ред. Федулової Л.І. – К.: Либідь, 2003. – 448 с.
35.Менеджмент. Конспект лекций в схемах. – М.: ПРИОР, 2003. – 192 с.
36.Мескон М.Х., Альберт М., Хедоури Ф. Основы менеджмента. – М.: Дело, 2005. – 720 с.
37.Минаев Э.С., Агеева И.Г. Управление производством и операциями. – М.: ИНФРА-М., 2000. – 256 с.
38.Міщенко А.П. Стратегічне управління: Навч. посіб. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 336 с.
39.Моляков Д.С. Финансы предприятий отраслей народного хозяйства. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 200 с.
40.Немцова З.С. Основы хлебопечения. – М.: Агропромиздат, 1998. – 288 с.
41.Організація виробництва. За ред. Василькова В.Г. – К.: КНЕУ, 2003 – 524 с.
42.Організація виробництва: Навч.посіб. / Онищенко В.О., Редкін О.В., Старовірець А.С., Чевганова В.Я. – К.: Лібра, 2003 – 336 с.
43.Основы менеджмента. Под ред. Вачугова Д.Д. – М.: Высшая школа, 2003. – 376 с.
44.Осовська Г.В. Основи менеджменту. – К.: Кондор, 2003. – 556 с.
45.Осовська Г.В., Осовський О.А. Менеджмент організації. – К.: Кондор, 2005. – 860 с.
46.Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Організація виробництва. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 248 с.
47.Пасічник В.Г., Акіліна О.В. Планування діяльності підприємства. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 256 с.
48.Производственный менеджмент. Под ред. Ильенковой С.Д. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. – 583 с.
49.Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: Новое знание, 2002. – 688 с.
50.Савицкая Г.В. Анализ эффективности хозяйственной деятельности предприятия. Методологические аспекты – Минск: Новое знание, 2004. – 160 с.
51.Салига С.Я., Дацій Н.В., Корецький С.О. Фінансовий менеджмент. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 274 с.
52.Семенов Г.А., Станчевский В.К., Панкова М.О. Організація і планування на підприемстві. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 528 с.
53.Сергеев И.В. Экономика предприятия. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 304 с.
54.Соснін О.С., Казарцев В.В. Виробничий і операційний менеджмент. – К.: Вид-во Європ. Ун-ту, 2002. – 147 с.
55.Сумець О.М. Стратегія підприємства. – К.: ВД „Професіонал”, 2005. – 320 с.
56.Сухова Л.Ф., Чернова Н.А. Практикум по разработке бизнес – плана и финансовому анализу предприятия: Учеб. пособие. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 160 с.
57.Тарасюк Г.М. Планування діяльності підприємства. – К.: Кондор, 2004. – 266 с.
58.Тарасюк Г.М., Шваб Л.І. Планування діяльності підприємства. – К.: Каравела, 2003. – 432 с.
59.Тренев Н.Н. Предприятие и его структура. – М.: ПРИОР, 2000. – 240 с.
60.Управление организацией: Учебник. / Под ред. А.Г. Поршнева, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 669 с.
61.Фатхутдинов Р.А. Организация производства. – М.: Инфра-М, 2002. – 672 с.
62.Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Е.С. Стояновой – М.: Перспектива, 2003. – 656 с.
63.Финансовый менеджмент: Учебное пособие. / Под ред. проф. Е.И. Шохина – М.: ИД ФБК–ПРЕСС, 2003. – 408 с.
64.Філімоненков О.С. Фінанси підприємств. Навч. посібник. – Житомир: ЖІТІ, 2000. – 440 с.
65.Фінансовий менеджмент: Навч. – метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М. Поддєрьогін, Л.Д. Буряк, Н.Ю. Калач – К.: КНЕУ, 2001. – 294 с.
66.Фінансовий менеджмент: Навчальний посібник. / За ред. проф. Кірейцева Г.Г. - Київ: ЦНЛ, 2004. – 531 с.
67.Цигилик І.І., Мозіль О.І., Кірдякіна Н.В. Економіка й організація виробництва. - К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 176 с.
68.Череп А.В. Економічний аналіз. – К.: Кондор, 2005. – 160 с.
69.Шваб Л.І. Економіка підприємства. – К.: Каравела, 2004. – 568 с.
70.Швайка Л.А. Планування діяльності підприємства. – Львів: Новий Світ – 2000, 2005. – 268 с.
71.Шеремет О.О. Фінансовий аналіз. – К.: Кондор, 2005. – 196 с.
72.Шуляк П.Н. Финансы предприятия: Учебник. – М.: Издательский дом «Дашков и К», 2002. – 752 с.
73.Экономика предприятия: Учебник / Под ред. проф. Н.А. Сафронова. – М.: Юрист, 2002. – 608 с.
74.Экономика предприятия: Учебник. / Под ред. проф. О.И. Волкова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: ИНФРА – М.: 2000. – 520 с.
75.Экономика предприятия: Учебное пособие. / Под общ. ред. д.э.н., проф. Л.Г.Мельника. - Суммы: ИТД «Университетская книга», 2002. – 632 с.
76.Экономика. Под ред. Кузнецова Э.А. – Харьків: Одиссей, 2006. – 512 с.
77.Экерт А. Выпечка хлеба. - М.: Инфра-М, 2001. – 364 с.
78.Іваницький Д.О. Фінансова безпека і малий бізнес // Фінанси України № 8, 2004. – с.41-44.
79.Картавый М.А., Нехашкин А.Н. Методологические принципы формирования менеджмента // Менеджмент в России и за рубежом № 3. – 2003, с.7-8.
80.Коробейников О.П., Колесов В.Ю., Трифилова А.А. Стратегическое поведение: от разработки до реализации // Менеджмент в России и за рубежом № 3. – 2004, с.4-5.

81.Крейнина М.Н. Бухгалтерский баланс как база для принятия решений по управлению активами и пассивами предприятия // Финансовый менеджмент, 2000. № 1, с.7-8.
82.Онищук Я.В. Фінансове забезпечення діяльності малого та середнього бізнесу // Фінанси України № 7, 2004. – с.51-59.
83.Офік М.П. Суб’єкти підприємницької діяльності в умовах сучасного інституційного середовища // Фінанси України № 3, 2006. – с.56-64.
84.Проблемы управления украинскими предприятиями // Корпоративные системы, 2002. № 4, с.9-11.
85.Хмиль Ф. Мифы зарубежной науки менеджмента и украинские реалии // Экономика Украины, № 5. – 2005. – с. 66-71.